Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Skratky :.


          V predchádzajúcom texte sme sa dozvedeli, že písmeno označuje nielen základný tón ale aj celý durový kvintakord postavený na danom tóne. Jednou z najviac používaných skratiek okrem spomenutého „sus" je označenie molového kvintakordu, ktorý bol v minulosti označovaný malým písmenom. V súčasnosti pre označenie molového kvintakordu používame skratku „mi" alebo len "m", napr.: C mol = Cmi (Cm = c-es-g), D mol = Dmi (Dm = d-f-a), F mol = Fmi (Fm = f-as-c), G mol = Gmi (Gm = g-b-d) atď..

          Ďalšou často používanou skratkou je „add" ktorá určuje, že interval pred ktorým je táto skratka uvedená je pridaný a nemá súvislosť s akordovou triedou. Napr.: Cadd9 = c-e-g-d1. Ide o durový kvintakord (c-e-g) ku ktorému je pridaná veľká nona „d1" Ale pozor, takýto akord na rozdiel od akordu C9 neobsahuje malú septimu „b"! Aj v prípade kvintakordov, kde je pridaná sexta (nie nahradená - sus) by sme mohli použiť skratku add, ale toto sa do praxe nezaužívalo, napr.: C6 = Cadd6 = c-e-g-a. Skratka „add" hľadá zmysel skôr v označení pridaných vyšších (rozšírených) intervalov - viď kapitolu o intervaloch. Skratka „add" sa píše za písmenové označenie akordu pred označenie pridaného intervalu alebo do mocniny písmenového základu. Tiež ostatné čísla by sa mohli objaviť v mocnine písmena (ako horný index).

          Skratka „zv" sa používa pre označenie zväčšeného kvintakordu, napr.: Czv = c-e-gis, Gzv = g-h-dis, Azv = a-cis-eis, atď.. Takéto značenie je odvodené od slova „zväčšený". V zahraničnej literatúre sa vyskytuje pre rovnaký typ akordu skratka „aug" odvodená od anglického slova augmented = zväčšený. Napr.: Daug = d-fis-ais. Skratka „aug" nemusí označovať len zväčšenú kvintu ale aj zväčšenie iného čistého intervalu, najčastejšie undecimy, ako napr.: C11aug = c-e-g-b-d1-fis1, alebo: F11aug = f-a-c1-es1-g1-h1.

          Pre označenie veľkej septimy v septakorde (ale aj v nonovom, undecimovom a tiež tercdecimovom akorde sa zaužívala skratka „maj" buď samostatne alebo v spojitosti z číslom 7, či M7, alebo tiež ako skratka mj7, mj napríklad: Cmaj7 = Cmaj = Cmj7 = Cmj = c-e-g-h. Označenie veľkej septimy (ak sa v akorde nachádza) musíme použiť aj vo vyšších akordových triedach u nonových, undecimových i tercdecimových akordov, napr.: D11maj7= d-fis-a-cis-e-g, kde „cis" je veľká septima a „g" je čistá undecima.

          Skratka „dim" (anglicky diminished = zmenšený) sa používa na označenie zmenšene zmenšeného septakordu (obsahuje tri malé tercie po sebe). Napr.: Cdim = c-es-ges-heses. Nezabudnite dôsledne rozlišovať tento akord od zmenšeného kvintakordu (trojzvuku)!


Zapamätajme si:

označenie molového kvintakordu skratkou „mi"

označenie akordu s pridaným intervalom skratkou „add" pred číselné označenie intervalu

označenie zväčšeného kvintakordu skratkami „zv" alebo „aug"

pre označenie veľkej septimy použijeme skratku „maj" (v spojení alebo bez s číslom „7")

pri použití intervalu čistej kvarty (4) alebo veľkej sekundy (2) ide väčšinou o nahradenie tercie v akorde a potom musíme použiť skratku sus.

skratka „dim" označuje zmenšene zmenšený septakord (diminished)

použitie skratky „sus" sme si už vysvetlili vyššie

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku