Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Akordové značky, systém akordových značiek :.


Akordové značky


          Akordová značka - schéma je grafickým zápisom akordu. Jej znázornenie môže byť rôzne. Struny môžu byť orientované vodorovne alebo zvysle. Dohmaty tónov na hmatníku sú zobrazené kruhmi rôzneho zafarbenia. V týchto kruhoch môže byť zobrazené číslo alebo tón, alebo môže byť číslo v jeho tesnej blízkosti.

          My budeme využívať schémy orientované vodorovne - tak ako sú vyobrazené nižšie na obrázkoch. Struny gitary predstavujú vodorovné čiary. Najvyššie je umiestnená melodická (najvyššie znejúca) struna e1 (v akordových značkách označená ako „e" v štvorčeku. Ale pozor! Skutočný tón „e" sa nachádza na strune „d" v druhej polohe - akord C krúžok z číslom 2). Najnižšie sa nachádza basová struna E. Zvyslé čiary predstavujú pražce z ľavej strany nultý a smerom do prava nasledujú vyššie polohy. Tmavé plochy medzi jednotlivými pražcami označujú orientačné značky v 3, 5, 7, 9 a 12 polohe - schématicky. V krúžkoch označujúcich hmaty prstami ľavej ruky sú čísla, ktoré označujú jednotlivé prsty 1 - ukazovák ĽR, 2 - prostredník ĽR, 3 - prstenník ĽR a 4 - malíček ĽR. Čiara spojujúca kruhy označuje baré hmat prstom.
jednotlivé prsty 1 - ukazovák ĽR, 2 - prostredník ĽR, 3 - prstenník ĽR a 4 - malíček ĽR. Čiara spojujúca kruhy označuje baré hmat prstom.

Systém akordových značiek          Akordové značky sa vyvynuli z potreby rýchleho a prehľadného značenia harmónie v notovom zápise. Akordové značky slúžia k rýchlej informácii o zložení akordov. Akordy môžu tvoriť harmonický podklad skladieb – hudobných diel, alebo ich tvoria samotné tóny viachlasej melódie. (harmónia –náuka o súzvukoch a ich vzťahoch)
Doteraz sme hovorili o akordoch v teoretickej rovine a pri schémach akordov sme použili označenie akordu harmonickou značkou. V praxi sa veľmi často stretávame z označovaním akordov (harmonického podkladu) len harmonickou (akordovov) značkou bez schémy. Akordové značky prešli dlhším vývojom a dodnes nie sú úplne jednotné.

          Princíp systému označovania akordov vychádza z využitia písmen, čísiel, skratiek, posuviek, znamienok a znakov v ich prípadnej vzájomnej kombinácii. Existuje viacero zaužívaných systémov, ktoré sa viac alebo menej odlišujú, či prelínajú. Preto nebudte prekvapený, ak sa vo svojej ďalšej hudobnej praxi stretnete z niečim novým alebo menej známym. Teoretické znalosti a praktické rady, ktoré si v nasledujúcej časti povieme nie sú dogmou ale zhrnutím a akýmsi návodom aby sme sa v danej problematike vedeli orientovať. Práve pre gitaristu sú akordové značky veľmi častým vodítkom v harmónii skladby, podľa ktorého sa orientuje. Využívanie a zmysel jednotlivých prvkov harmonických značiek (písmen, čísiel, skratiek, atď..) si v nasledujúcej časti rozoberieme.
          Pri tvorbe akordových značiek sa používajú
písmená, čísla, skratky, posúvky, znamienka a znaky. Detailnejšie informácie získate kliknutím na príslušné tlačidlo dole pod obrázkom. Na záver systému písania akordových značiek si uvedieme tabuľku prehľadu najpoužívanejších akordových značiek (akordov) pre jednoduchosť od tónu „c":

prehlad najpouzivanejsich akordov


Písmená
 
Čísla
 
Skratky

Posúvky
 
Znamienka
 
ZnakyPísmená          Tvoria základ pri systéme značiek všetkých akordov. Každé príslušné písmeno je nielen názvom a symbolom pre základný tón akordu ale - a to si dobre zapamätajme - súčasne predstavuje v systéme akordových značiek označenie durového kvintakordu - trojzvuku. Napr. C označuje durový kvintakord od základného tónu „c" tj. C dur: C = c - e - g, od tónu „g" G dur: G = g - h - d, od tónu „d" D dur: D = d - fis - a, od tónu „e" E dur: E = e- gis - h, atď... Z toho vyplýva, že už samotné písmená ako také vlastne akordovými značkami. Preto si zapamätajme dôležitú vec: Bez písmena žiadna akordová značka neexistuje! Väčšina systémov označovania akordov používa len veľké písmená avšak v minulosti sa niekedy molový kvintakord označoval malým písmenom: c = C mol = Cmi = c - es - g, d = D mol = Dmi = d - f - a, e = E mol = Emi = e - g - h.

          Veľké písmeno vyjadruje durový kvintakord postavený na danom tóne a určuje teda aj sled veľkej a malej tercie z čoho vyplýva stavba durového kvintakordu - základný tón - veľká tercia - malá tercia. My sa radšej vyhýbajme zápisu molového kvintakordu malým písmenom, pretože by sme si ho mohli niekedy zameniť z označením tónu „c". Pre molový kvintakord sa zaužívalo označenie „mi" za písmenom, napr.: C mol = Cmi = c - es - g. Ale v staršej literatúre sa označenie molového kvintakordu malým písmenom skutočne môže objaviť!
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku